1. Gorecka.pro
 2. »
 3. Sklep
 4. »
 5. Regulamin

Regulamin świadczenia usługo Górecka.pro

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
LIDIA KLEBBA-GÓRECKA 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawiera Umowę z LKG. Klientem jest również Konsument;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
 3. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. LKG – SMG Legal Sebastian Górecki;
 5. Polityka prywatności – zbiór ogólnych warunków oraz zasad przetwarzania danych osobowych i innych informacji przetwarzanych przez LKG, dostępna pod adresem: www.gorecka.pro;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, określający ogólne warunki sprzedaży Usług oraz zasady ich świadczenia;
 7. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia lub przewidzenia, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych, działania przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemie, kwarantanny, decyzje organów państwowych ograniczających swobodę ruchu lub działania lub w postaci zaburzeń o charakterze prywatnym, związanym z zapewnieniem prawidłowości świadczenia Usług, jak przerwy w dostawie prądu i innych czynników eksploatacyjnych, przerwy w dostawie Internetu lub połączeń cyfrowych jeżeli bez ich dopływu świadczenie Usług stało się niemożliwe lub znacznie utrudnione;
 8. Uczestnik – osoba na rzecz której świadczone są Usługi przez LKG, uczestnicząca w szkoleniu lub kursie, oddelegowana przez Klienta. Uczestnikiem może być również osobiście Klient;
 9. Umowa – umowa o świadczenie Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy LKG a Klientem;
 10. Usługa – usługi świadczone przez LKG na rzecz Klientów, zgodne z obowiązującą ofertą LKG, m.in. konsultacje online, szkolenia lub kursy lub webinaria online, materiały VOD;
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj Usługi.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży oraz świadczenia Usług.
 2. Klient oraz Uczestnik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej: www.gorecka.pro.

III. Zasady świadczenia Usług

 1. Usługi są świadczone na rzecz Klientów lub Uczestników, zgodnie ze złożonym Zamówieniem, w terminach określonych przez LKG lub uzgodnionych przez strony.
 2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta i Uczestnika Regulaminu i Polityki prywatności.
 3. Klient zobowiązany jest do poinformowania i zaznajomienia Uczestnika z treścią Regulaminu i Polityki prywatności w sposób przyjęty u Klienta. Za prawidłowe zaznajomienie Uczestnika z treścią Regulaminu i Polityki prywatności odpowiada Klient.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za Uczestników oddelegowanych do odbycia szkolenia lub kursu.
 5. LKG może wstrzymać świadczenie Usług wobec Klienta, jak również może ograniczyć dostęp do Usług, w przypadku naruszenia przez Klienta lub Uczestnika
 6. Regulaminu lub przepisów prawa, a w szczególności, gdy:
  1. podano w trakcie Zamówienia dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuszczono się naruszenia dóbr osobistych;
  3. dopuszczono się innych zachowań, które zostaną uznane przez LKG za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami współżycia społecznego lub godzące w dobre imię.
 7. Klient i Uczestnik zobowiązani są w szczególności do:
  1. postępowania w sposób zgodny z przepisami prawa, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami współżycia społecznego;
  2. zapewnienie swych zachowaniem prawidłowe świadczenie Usług przez LKG;
  3. uczestnictwa w szkoleniu lub kursie w sposób niezakłócający jego przeprowadzenie i nienaruszające praw osób trzecich;
  4. korzystania z wiedzy i materiałów uzyskanych w trakcie szkolenia lub kursu wyłącznie na własny użytek;
  5. Powstrzymania się od powielania, dalszego udostępniania, sprzedawania, lub czerpania innych korzyści majątkowych bez uprzedniej zgody LKG z materiałów szkoleniowych przygotowanych przez LKG;
  6. nienaruszania praw autorskich i pokrewnych LKG do materiałów szkoleniowych, udostępnionych w związku z świadczonymi Usługami.

IV. Procedura zawarcia Umowy 

 1. W celu zawarcia Umowy należy złożyć Zamówienie zgodnie z następującą procedurą:
  1. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej LKG;
  2. Klient zapoznaje się z warunkami świadczenia Usług, w tym z treścią Regulaminu;
  3. Klient udostępnia dane do zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług, w tym dane identyfikujące Klienta, dane identyfikujące Uczestnika (jeżeli nie jest nim bezpośrednio Klient), dane do wystawienia dokumentu rozliczeniowego za Usługi, dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu);
  4. Strony uzgadniają najistotniejsze warunku Umowy – termin świadczenia Usługi, wynagrodzenie, ilość Uczestników (dot. szkolenia lub kursu), o ile warunki nie zostały jednostronnie zdefiniowane przez LKG;
  5. LKG potwierdza Zamówienie Klienta, w formie odpowiadającej Zamówieniu. Potwierdzenie Zamówienia nastąpić może również poprzez przystąpienie do świadczenia Usługi.
 2. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych wymaganych przez LKG.
 3. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia Zamówienia przez LKG lub przystąpienia przez LKG do świadczenia Usług.
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim, podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.
 5. Osobę składającą Zamówienie uznaje się za prawnie umocowanego reprezentanta Klienta.

V. Usługi

 1. Usługi świadczone są bezpośrednio przez LKG lub przez wyznaczonych do tego współpracowników.
 2. Szkolenia, kursy lub webinaria odbywać się będą w formie elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej platformy szkoleniowej lub osobiście w umówionym miejscu.
 3. LKG świadczyć będzie również Usługi poprzez udostępnienie materiałów VOD.
 4. Szkolenia lub kursy lub webinaria przeprowadzone zostaną przez LKG osobiście lub instruktora wyznaczonego przez LKG. LKG uprawione jest do zmiany osoby instruktora w każdym czasie – co nie wpływa na ważność Umowy lub nie jest poczytywane za naruszenie jej postanowień.
 5. LKG zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany daty szkolenia lub kursu lub webinaria z przyczyn niezależnych od LKG lub z uwagi na zbyt małą liczbę Uczestników lub z powodu Siły wyższej. LKG według własnego wyboru wyznaczy nowy termin szkolenia lub kursu lub webinaria, bądź zwróci Klientowi wynagrodzenie.
 6. Odbycie szkolenia lub kursu lub webinaria może skutkować otrzymaniem przez Uczestnika imiennego certyfikatu bądź zaświadczenia – w zależności od warunków świadczenia Usługi, zdefiniowanych przez LKG.
 7. Ukończenie szkolenia lub kursu lub webinaria nie upoważnia do przeprowadzania przez Klienta lub Uczestnika szkoleń, kursów lub webinaria podobnych lub identycznych do tych organizowanych przez LKG.
 8. Ukończenie szkolenia lub kursu lub webinaria w wybranym przez Klienta przedmiocie i zakresie nie obliguje LKG do informowania Klienta o zmianach i aktualizowania wiedzy Klienta lub Uczestnika – które mogą zaistnieć w przyszłości po odbyciu szkolenia lub kursu lub webinarium. Wszelkie zmiany programu danego szkolenia lub kursu lub webinarium, jak i materiałów szkoleniowych zaistniałe po odbyciu przez Klienta lub Uczestnika szkolenia lub kursu lub webinarium nie mogą stanowić podstawy do żądania zwrotu ceny, odszkodowania, bądź przeprowadzenia szkolenia lub kursu lub webinarium aktualizacyjnego – chyba że za wynagrodzeniem odpowiadającym aktualnemu cennikowi LKG.
 9. W sytuacji Usług świadczonych za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się, obowiązek zapewniania narzędzi, oprogramowania oraz stabilnego połączenia sieciowego, jak i innych źródeł umożliwiających skorzystanie z Usługi spoczywa na Kliencie. Za wszelkie niedogodności, przerwy w świadczeniu Usług i problemy techniczne odpowiada Klient, o ile zaistniałe okoliczności wynikły z przyczyn leżących po jego stronie.

VI. Wynagrodzenie i metody płatności

 1. Kwoty należnego LKG wynagrodzenia za Usługi podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Zapłata wynagrodzenia za Usługi następuje przed rozpoczęciem świadczenia Usług.
 3. Zapłata następuje z chwilą w której środki pieniężne zostaną zaksięgowane na koncie LKG.
 4. Brak zapłaty w terminie uprawnia LKG do powstrzymania się od świadczenia Usługi.
 5. LKG zastrzega sobie prawo do pobierania wynagrodzenia za pośrednictwem operatora płatności online. Wszelkie koszty dodatkowe wynikające z obsługi płatności online przez operatora spoczywają na Kliencie – o ile takie zobowiązanie wyniknie w trakcie dokonywania płatności.

VII. Zmiana terminu Usługi

Klient uprawniony jest złożenia wniosku o zmianę terminu Usługi na który uprzednio umówiły się Strony.
Wniosek o zmianę terminu winien być złożony najpóźniej na 24 h przed planowaną datą Usługi.
LKG zobowiązuje się zapewnić możliwość zmiany terminu, z uwzględnieniem harmonogramu Usług, którym związany jest wobec innych klientów.
Brak możliwości odbycia szkolenia lub kursu lub webinarium przez Klienta w nowym zmienionym terminie poczytuje się za rezygnację ze szkolenia lub kursu z obowiązkiem zapłaty 100% wynagrodzenia.

VIII. Prawo do rezygnacji oraz prawo do odstąpienia od Umowy 

 1. Klient który dokona rezygnacji ze szkolenia lub kursu lub webinarium:
  1. najpóźniej na 10 dni przed planowaną datą szkolenia lub kursu lub webinarium – uprawniony będzie do otrzymania zwrotu uiszczonego LKG wynagrodzenia w wysokości 100% umówionego wynagrodzenia;
  2. po przekroczeniu terminu z pkt 1, lecz nie później na 3 dni przed planowaną datą szkolenia lub kursu lub webinarium – uprawniony będzie do otrzymania zwrotu uiszczonego LKG wynagrodzenia w wysokości 50% umówionego wynagrodzenia;
  3. po przekroczeniu terminu z pkt 2 – nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu uiszczonego LKG wynagrodzenia.
 2. W miejsce okoliczności opisanych w ust. 1, LKD dopuszcza, za swoją dyskrecjonalną zgodą, zmianę terminu pierwotnie zaplanowanej Usługi na inny termin lub dopuszczenie wstąpienia w miejsce rezygnującego Klienta innego zainteresowanego.
  Dotyczy wyłącznie Konsumenta:
 3. Konsument który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument zawarł Umowę.
 4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Konsument zobowiązany jest skierować oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres LKG lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wraz z dołączonym skanem podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail LKG. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi odrębny załącznik do Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zwrotowi ulegną wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym LKG zostanie poinformowane o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.
 6. Jeżeli Usługa ma być świadczona przed upływem okresu 14 dni na odstąpienie od Umowy lub poprzez dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Klient poprzez przystąpienie do Usługi, wyraża zgodę na wykonanie Usługi w okresie prawa do odstąpienia od Umowy. Zgoda na wykonanie Usługi w okresie prawa do odstąpienia od Umowy równoznaczna jest z utratą prawa do odstąpienia od Umowy po wykonanej Usłudze.
 7. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w dziale VIII stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Domniemuje się, iż  Umowa zawarta przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą posiada dla tej osoby charakter zawodowy, chyba że Klient poinformuje najpóźniej w momencie zawierania Umowy że jest inaczej.

IX. Reklamacje dotyczące Usług

 1. LKG zobowiązuje się świadczyć Usługi w sposób należyty i staranny. LKG na Usługi udziela gwarancji satysfakcji, na podstawie której LKG zwróci w ciągu 30 dni otrzymane wynagrodzenie jeżeli otrzymany materiał szkoleniowy nie spełni założonych oczekiwań.
 2. Reklamacje Usług lub poprawności działania strony internetowej Klient można składać:
  1. na piśmie na adres LKG;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail LKG.
 3. Reklamację należy złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wykonania Usługi.
 4. LKG ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia nieprawidłowości; (3) podanie danych identyfikujących i kontaktowych składającego reklamację; – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez LKG.
 6. LKG posiada wyłączne prawo w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji i sposobu załatwienia reklamacji na wypadek jej uznania.

X. Prawo własności intelektualnej

 1. LKG jest właścicielem lub uprawnionym do korzystania i dalszego udostępniania wszystkich materiałów udostępnianych w trakcie świadczenia Usługi.
 2. LKG może na wniosek Klienta lub Uczestnika udzielić zgody na powielenie lub udostepnienie materiałów własności LKG.
 3. Materiały w których posiadanie wejdzie Klient lub Uczestnik wykorzystane mogą być na własny użytek o charakterze niekomercyjnym. LKG udostępniając lub zezwalając na powielenie materiałów udziela niewyłącznej i ograniczonej licencji na korzystanie z materiałów, wyłącznie w obszarze własnego użytku.
 4. Korzystanie z materiałów przez Klienta lub Uczestnika w sposób sprzeczny z prawami LKG lub podmiotów trzecich, upoważnia LKG do żądania zaprzestania naruszeń, usunięcia skutków naruszeń oraz zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia.
 5. Klient oraz Uczestnik powielając lub w inny sposób wchodząc w posiadanie materiałów własności LKG lub podmiotów trzecich zobowiązuje się dbać o interes LKG lub podmiotów trzecich, respektować prawa LKG lub podmiotów trzecich oraz nie postępować w sposób sprzeczny z prawami LKG lub podmiotów trzecich.
 6. Na wypadek powielenia bez zgody LKG materiałów lub korzystania z materiałów LKG lub podmiotów trzecich poza własnym użytkiem, a w szczególności w sytuacji wykorzystywania materiałów na potrzeby własnej działalności, sprzedaży materiałów lub udostępniania osobom trzecim bez zgody LKG, LKG uprawnione będzie do żądania zapłaty od Klienta kary umownej w wysokości 5.000 zł, za każdy przypadek naruszenia.
 7. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa LKG określonego w ust. 4 oraz prawa do żądania odszkodowania ponad wysokość kary umownej za zasadach ogólnych.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. LKG w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Klienta występuje w roli administratora danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych Klientów i Uczestników oraz osób trzecich, których dane udostępnił Klient.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu należytego wykonania Umowy (jakim jest wykonanie obowiązków umownych, zapewnienie kontaktu, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, archiwizacja danych, rozliczenia rachunkowe, prowadzenie postępowania reklamacyjnego) z Klientem.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. dostawcy usług zaopatrujących LKG w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją LKG (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług IT);
  2. dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających LKG w dochodzeniu roszczeń;
  3. inne podmioty świadczące na rzecz LKG usługi lub podmioty, którym LKG powierzył przetwarzanie danych na podstawie odrębnej umowy powierzenia.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Podmiot którego dane osobowe przetwarza LKG posiada, w zależności od zaistniałych okoliczności i podstawy przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Podmiot którego dane osobowe przetwarza LKG posiada prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez LKG, dotyczących podmiotu którego dane osobowe przetwarza LKG, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie przez Klienta danych osobowych wymaganych w ramach danego Zamówienia jest warunkiem umownym. Podanie ich jest dobrowolne lecz niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu. Nieudostępnienie danych skutkować będzie niemożliwością zawarcia Umowy i świadczenia Usług.
 8. Wobec przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem ze strony internetowej: www.gorecka.pro obowiązują również postanowienia Polityki prywatności.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za dane osobowe Uczestników i osób trzecich udostępnione do LKG. Jednocześnie Klient zobowiązany jest w chwili udostępnienia do LKG danych zaznajomić Uczestników i osoby trzecie z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w niniejszym rozdziale.
 10. Na wypadek gdyby LKG miał przetwarzać dane osobowe których administratorem jest Klient na jego zlecenie i w jego imieniu, Strony wiązać będą zasady przetwarzania danych osobowych określone w treści załącznika do Regulaminu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów ogólnych.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LKG a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę LKG.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. LKG zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez udostepnienie na stronie internetowej: www.gorecka.pro nowego Regulaminu.

 

Załącznik 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy.
Załącznik 2 – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Agencja marketingowa
Twój cel:
Pomoże Ci go osiągnąć:
×